ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Φορολογικά

Πληροφορίες για θέματα απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Για την απόδοση Α.Φ.Μ. τα φυσικά πρόσωπα υποβάλλουν το έντυπο «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων» Μ1, επιδεικνύοντας την ταυτότητά τους ή σε περίπτωση αλλοδαπών το διαβατήριο. Αρμόδια Δ.Ο.Υ. απόδοσης Α.Φ.Μ. για τα φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες είναι η Δ.Ο.Υ. της κατοικίας τους.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για έναρξη επαγγέλματος για Ατομική Επιχείρηση, Προσωπικές Εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε.) Ε.Π.Ε. και Ανώνυμη Εταιρία :

α) Ατομική επιχείρηση :

 • Αστυνομική ταυτότητα.
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 για δωρεάν παραχώρηση χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από Ασφαλιστικό Φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λ.π.).
 • Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.
 • Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.


Τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της αστυνομικής ταυτότητας, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ..

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.

β) Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) :

 • Καταστατικό δημοσιευμένο στο οικείο Πρωτοδικείο.
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από Ασφαλιστικό Φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λ.π.).
 • Εξουσιοδότηση του υπόχρεου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.
 • Α.Φ.Μ. των μελών της Ο.Ε. και Ε.Ε. (φυσικών και νομικών προσώπων).


Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ..

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. και άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.


γ) Εταιρία περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

 • Καταστατικό.
 • Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) ή το Τ.Α.Π.Ε.Τ. εάν δεν έχει τυπωθεί το Φ.Ε.Κ. και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραμμένη από την εκπρόσωπο της εταιρίας ότι θα προσκομιστεί το Φ.Ε.Κ. μετά την κυκλοφορία του.
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λ.π.).
 • Εξουσιοδότηση του διαχειριστή, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.


Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ.

Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα που είναι υπήκοοι χωρών εκτός Ε.Ε. και ορίζονται ως διαχειριστές στην ΕΠΕ, υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. άδεια διαμονής για εργασία στην Ελλάδα διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.


δ) Ανώνυμη Εταιρία :

 • Καταστατικό.
 • Το φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) ή το Τ.Α.Π.Ε.Τ. εάν δεν έχει τυπωθεί το Φ.Ε.Κ. και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 υπογεγραμμένη από την εκπρόσωπο της εταιρίας ότι θα προσκομιστεί το Φ.Ε.Κ. μετά την κυκλοφορία του.
 • Ανακοίνωση εγκριτικής απόφασης οικείας Νομαρχίας.
 • Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.
 • Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., Ι.Κ.Α. κ.λ.π.).
 • Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του σε περίπτωση που οι δηλώσεις υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.


Τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ..


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για διακοπή εργασιών

Για διακοπή εργασιών Ατομικής Επιχείρησης, συμπληρώνεται και υποβάλλεται το έντυπο Μ4 και προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. τα θεωρημένα Βιβλία και Στοιχεία. Επίσης ζητείται φορολογική ενημερότητα από όλα τα τμήματα των Δ.Ο.Υ. (Τμήμα Φ.Π.Α., Εισοδήματος και Κ.Β.Σ).

Για τις Προσωπικές Εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) απαιτείται :
α) Καταστατικό λύσης της εταιρίας, το οποίο έχει κατατεθεί στο αρμόδιο πρωτοδικείο.
β) Συμπλήρωση του εντύπου Μ4 στη Δ.Ο.Υ.. 
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν πάγια.

Για τις Ε.Π.Ε. απαιτείται οριστική λύση της εταιρίας και προσκόμιση του καταστατικού από το πρωτοδικείο στη Δ.Ο.Υ