ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Πρακτική Άσκηση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.

ΕΠΑ.Σ.    ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ                                                                                  Σήμα Ο.Α.Ε.Δ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ                                                 Ωραιόκαστρο   01-09-2015

Πληροφορίες:  2310-694412                                                               ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ : 2015-16

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

                           

Προκειμένου να έχετε πληρέστερη ενημέρωση, σχετικά με τους μαθητές που απασχολούνται στις επιχειρήσεις του Δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για πρακτική άσκηση, σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

Οι Επαγγελματικές Σχολές  Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας) του ΟΑΕΔ λειτουργούν με το δυϊκό σύστημα εναλλασσόμενης εκπαίδευσης.

Η φοίτηση σ’ αυτές   διαρκεί 2 σχολικά έτη (4 εξάμηνα), κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στην ΕΠΑ.Σ. (για  1 πρωινό και 4 απογεύματα) και παράλληλα (για 4  ή 5 μέρες την εβδομάδα αν η επιχείρηση λειτουργεί και το Σάββατο ) ασκούνται πρακτικά σε εργασίες συναφείς προς την ειδικότητα τους. Την ημέρα ,που οι μαθητές φοιτούν στο Σχολείο (πρωινό ωράριο), δεν ασκούνται πρακτικά στον εργοδότη, αν το ωράριο εργασίας της επιχείρησης συμπίπτει με το πρωινό ωράριο παρουσίας των μαθητών στο σχολείο. Κατά την διάρκεια των σχολικών διακοπών (Χριστούγεννα, Πάσχα και Καλοκαίρι) οι μαθητές μπορούν να απασχολούνται 6 ημέρες την εβδομάδα.

 

  1. 1.    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΤΗ

 

          Μεταξύ εργοδότη και Σχολείου και για όσο διάστημα διαρκεί η φοίτηση του μαθητή,  υπογράφεται ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, (συμπληρώνεται  ηλεκτρονικά από το σχολείο εις τριπλούν  και υπογράφεται από τον μαθητή και τον κηδεμόνα του εφόσον είναι ανήλικος, τον εργοδότη και τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. ), στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος έναρξης και λήξης της πρακτικής άσκησης, καθώς  και οι υποχρεώσεις, τόσο του εργοδότη, όσο και του μαθητή.  Το εκδοθέν  συμφωνητικό από το Σχολείο  πρέπει να επιστρέφεται υπογεγραμμένο σύμφωνα με τα παραπάνω,  το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών.

Για να συμπληρωθεί το Συμφωνητικό Μαθητείας  ηλεκτρονικά, οι εργοδότες είναι απαραίτητο να συμπληρώνουν πρώτα το Δελτίο Συμπληρωματικών Πληροφοριών το οποίο χορηγείται από το σχολείο.

 

Οι  μαθητές δεν θεωρούνται μισθωτοί με την έννοια της παροχής από πλευράς τους  ‘’εξηρτημένης εργασίας’’, αλλά πρακτικά ασκούμενοι εντός μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας με προκαθορισμένο χρόνο άσκησης, βάσει του συμφωνητικού  τους.

Από 1-6-2014 (εφαρμογή του άρθρου 20 παρ 1 του Ν4255/14 ΦΕΚ 89/11-04-2014) το βιβλίο νεοπροσλαμβανομένων του ΙΚΑ καταργήθηκε. Κατόπιν τούτου ο Εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί κανονικά τους πρακτικά ασκούμενους στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» σε ειδικό πίνακα (ΕΝΤΥΠΟ 3.4) και στην επιλογή ‘’ πρακτικά ασκούμενοι ‘’.

 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ο μαθητής διακόψει την πρακτική άσκηση είναι απαραίτητο να διακοπεί το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί (πρέπει να συμπληρώνεται από τον εργοδότη το σχετικό έντυπο διακοπής (εις διπλούν) το οποίο δίνεται από το σχολείο και στη συνέχεια να σφραγίζεται - υπογράφεται από τον Διευθυντή του Σχολείου) και το ένα να επιστρέφεται στο σχολείο.

 

  1. 2.    ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

        Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 «έγκριση Μεσοπρόθεσμου πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 …» (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012), από 1/4/13  το ημερομίσθιο των πρακτικά ασκουμένων μαθητών καθορίζεται με σχετική ΚΥΑ, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (υπ’ αριθμ. 53/1/8-1-2013 Απόφαση) στο 75% του κατώτερου ημερομίσθιου (22.83€ μεικτά) του ανειδίκευτου εργάτη κάτω των 25 ετών. Το ως άνω ποσοστό αμοιβής ισχύει  για όλη  την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

  1. 3.    ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΑΘΗΤΗ

 

Οι μαθητές από την πρώτη ημέρα απασχόλησης ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 και την εγκύκλιο με αριθμό  45/11-6-2014 του Ι.Κ.Α., από 1/7/2014  οι ασφαλιστικές τους εισφορές διαμορφώνονται ως εξής :

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Για 
Ι.Κ.Α. και Ι.Κ.Α.-ΤΕΑΜ                 33,10%           

ΑΝΕΡΓΙΑ                                       3,17%

ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ                                    -----

ΔΛΟΕΜ                                            -----      

ΛΠΕα Α.Ε                                      0,15%

ΕΛΠΕΚΕ-ΛΕΠΕΕ      0,24%                                        

ΕΚΛΑ                                             0,12%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΗ

Για 
 
ΑΝΕΡΓΙΑ                             1,83%                        ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ                                -----         

Ο.Ε.Κ.(ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ)1,00%                                   

Ο.Ε.Ε. (ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ)                  0,35%         

ΕΚΛΑ                                                   0,10%

ΣΥΝΟΛΟ                                      36,78%

ΣΥΝΟΛΟ                                            3,28%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΗ :     36,78% + 3,28% =  40,06%

         Οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη αυξάνονται, όπου υπάρχει επαγγελματικός κίνδυνος κατά 1% και για βαρέα-ανθυγιεινά κατά 3,6%  συν 2% Ι.Κ.Α. - ΤΕΑΜ.

Σημειώνουμε, ότι οι εισφορές του εργοδότη και του μαθητή θα υπολογίζονται στο ήμισυ (1/2) των πράγματι καταβαλλόμενων αποδοχών. (δηλ. στο ποσό των 8,56€)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Για ένα μαθητή με βάση πάντα το εκάστοτε ισχύον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη

(διαμορφώνεται σήμερα στα 22,83 € μέχρι της ηλικίας των 25 ετών).

Οι αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται ως εξής :

 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΘΗΤΗ: 22,83€ * 75% = 17,12€

Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο ήμισυ του ανωτέρου ποσού, δηλαδή (17,13€ : 2 = 8,56€)

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ :   8,56€ * 36,78% = 3,15€

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΗ :   8,56€ * 3,28% = 0,28€

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ & ΜΑΘΗΤΗ :   3,15€ + 0,28€ = 3,43€

 

ΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ :   16,84€

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ : 17,12€ (ημερομ.) - 11,00€ (επιδ.) + 3,15€ (ασφ.εισφ) = 9,27€

Σημειώνουμε, ότι οι ως άνω υπολογισμοί αφορούν το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, που ισχύει σήμερα. (βλ.συνημμένο πίνακα αμοιβών και εισφορών ).

Τονίζουμε και επισημαίνουμε, ότι προκειμένου να υποβληθούν οι Α.Π.Δ. (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) και επειδή το πρόγραμμα του Ι.Κ.Α. στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ δεν αναγνωρίζει την ειδική περίπτωση ασφάλισης (ΚΩΔ. 16) των μαθητών, θα πρέπει να αναγράφονται ως αποδοχές στην Α.Π.Δ. το ήμισυ των πράγματι καταβαλλόμενων ποσών, δηλαδή ακριβώς το ποσό εκείνο, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές. (π.χ. στο παραπάνω παράδειγμα το ποσό, στο οποίο υπολογίζονται οι εισφορές είναι το 8,56€. Αυτό ακριβώς και θα αναφέρεται στην Α.Π.Δ. ,προκειμένου να μην το απορρίψει το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Ι.Κ.Α..)

Οι μαθητές, κατά το διάστημα της πρακτικής τους άσκησης, υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισης τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται από πλευράς τους εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης. Επίσης, όπου υπάρχουν Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης, επιβαρύνεται άλλοτε ο εργοδότης και άλλοτε ο μαθητής. Θα πρέπει να γίνεται σχετική συνεννόηση με τα ως άνω ταμεία.

Πληροφορίες για τους κωδικούς των ειδικοτήτων και των πακέτων κάλυψης στα οποία ασφαλίζονται οι πρακτικά ασκούμενοι μαθητές του Ο.Α.Ε.Δ. μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του Ι.Κ.Α. www.ika.gr

 

  1. 4.    ΑΔΕΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Οι μαθητές δικαιούνται κάθε ημερολογιακό έτος κανονική άδεια με αποδοχές (Ν. 1346/83, ΦΕΚ 46/Α/83). Οι εργαζόμενοι πρακτικά ασκούμενοι δικαιούνται κατά τον πρώτο χρόνο απασχόλησης τους σε συγκεκριμένο εργοδότη να λάβουν από την έναρξη της απασχόλησης τους ποσοστό της ετήσιας αυτής κανονικής άδειας (άρθρο 6 Ν.3144/03, ΦΕΚ 111/Α/8-5-03).

Οι μαθητές δικαιούνται κάθε χρόνο - πέρα από την κανονική τους άδεια - πρόσθετη άδεια (σπουδαστική) 30 εργάσιμες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο το χρόνο, ανεξάρτητα από το χρόνο προηγούμενης απασχόλησης τους, για συμμετοχή τους στις εξετάσεις (άρθρο 2 του Ν. 1346/83  και υπ’ αριθμ. 34651/29-11-96  Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας). Η ως άνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και αμείβεται για τους Δημόσιους Φορείς και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις από τα ΚΠΑ του Ο.Α.Ε.Δ. Η ημερήσια εργασία όλων των μαθητών, είναι έξι (6) ώρες την ημέρα και μέχρι τριάντα έξι (36) ώρες την εβδομάδα.

 

  1. 5.    ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 

Από το 1995, μέχρι σήμερα με Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κάθε χρόνο, επιδοτείται η κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης των μαθητών, τετραήμερης, πενθήμερης, ή εξαήμερης πραγματικής απασχόλησης (από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου). Το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Το ποσό της επιδότησης ανέρχεται στα 11.00 € (από 01-04-2013) και  καταβάλλεται στους εργοδότες, που απασχολούν μαθητές, για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης τετραήμερης, πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης.

Το Σάββατο, (αν δεν δουλεύεται ως ημέρα), δεν θα συμψηφίζεται στις ώρες εργασίας των υπολοίπων ημερών και δεν θα επιδοτείται. Δεν επιδοτείται επίσης η ημέρα, κατά την οποία ο μαθητής υποχρεούται να προσέρχεται πρωί στο σχολείο εκτός από το διάστημα των σχολικών διακοπών.

Η επιδότηση δεν θα καταβάλλεται για τις ημέρες της σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων εορτών και λοιπών επιδομάτων, τα οποία όμως καταβάλλονται κανονικά από τον εργοδότη.

Για την επιδότηση της πρακτικής άσκησης υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι που μπορούν να επιλέξουν οι εργοδότες :βάλλεται σ

Α) Επιδότηση εργοδοτών: Για να καταβληθεί η επιδότηση πρέπει οπωσδήποτε οι εργοδότες να προσκομίσουν στο σχολείο : Τα μηνιαία δελτία απασχόλησης του μαθητή (θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τα έντυπα που χορηγούνται από το Σχολείο) συμπληρωμένα πλήρως, υπογραμμένα και σφραγισμένα από τον εργοδότη, Φωτοτυπία αναλυτικής περιοδικής δήλωσης του Ι.Κ.Α. καθώς και Αθεώρητο τιμολόγιο επιδοτήσεων ή απλό τιμολόγιο (Ισχύει και για τους φορείς του δημοσίου).

Το συνολικό ποσό της επιδότησης θα κατατίθεται στους εργοδότες σε λογαριασμό τους στην Εθνική ή σε άλλη Τράπεζα εφόσον προσκομίσουν το IBAN του λογαριασμού τους.

Μετά την καταβολή της επιδότησης ο εργοδότης υποχρεούται να προσκομίσει ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  ΤΟΥ Ν.1599/1986 στην οποία να αναφέρεται το ποσό που έχει καταβάλει ο εργοδότης στους μαθητές την περίοδο πληρωμής (το αργότερο 15 ημέρες μετά την πληρωμή του)

Β) Επιδότηση μαθητή: Η επιδότηση μπορεί να καταβάλλεται και στον μαθητή ανά μήνα (αφαιρούνται 11 € την ημέρα απ το ημερομίσθιο του) εφόσον προσκομίσει στο Σχολείο μέχρι τις 10 του επόμενου μήνα ,το μηνιαίο δελτίο παρουσίας συμπληρωμένο και μισθολογική κατάσταση και ΑΠΔ του προηγούμενου μήνα. Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη ‘’ότι η επιδότηση θα καταβάλλεται στον μαθητή’’.

Η επιδότηση θα κατατίθεται στους μαθητές σε προσωπικό τους λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα, που θα ανοίξουν με βεβαίωση που θα τους χορηγήσει το σχολείο.

Για την ευκολότερη και συντομότερη διεκπεραίωση της διαδικασίας, προτείνεται στους εργοδότες να επιδοτούνται οι μαθητές διότι με αυτόν τον τρόπο αποφεύγονται τα τιμολόγια.

       ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης του Ο.Α.Ε.Δ., μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από τη λήξη του κάθε τριμήνου πρακτικής άσκησης, δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά επιδότησης διότι θεωρούνται εκπρόθεσμα και δεν θα εγκρίνεται κανένα ποσό  επιδότησης.

Για τον λόγο αυτό παρακαλούμε να φέρνετε τα δικαιολογητικά το αργότερο ενάμιση μήνα μετά την λήξη του τριμήνου (π.χ για το τρίμηνο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ τα δικαιολογητικά να προσκομίζονται το αργότερο μέχρι  15 Μαΐου )

Ακολουθεί στην επόμενη σελίδα Αναλυτικός πίνακας αμοιβών πρακτικής άσκησης.

 

                                 -------------------------------------------------------------------

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2015 – 2016

ΑΝΑΛΥΣH

ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ / ΚΟΣΤΟΣ  ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

 

                                         Ισχύει από 01/07/14

* ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟ-ΜΙΣΘΙΟ:

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΗ 3,28%

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ              (-4,28%)

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ          ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦ. 36,78%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ             ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  (ΣΥΝΟΛΟ)

22,83€

Α1,A2,B1,B2  =  75%

17,12€

0,28€

16,84€

3,15€

3,43€

20,27€

11,00€

9,27€

 

ΩΦΕΛΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

  1. 1.    μειωμένο ημερομίσθιο,
  2. 2.    μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές,
  3. 3.    επιδότηση εργοδότη   με 11,00 € για κάθε μέρα πρακτικής άσκησης,

 

Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΘΑΡΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ) 5,84€

 

 ̽ Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη διαμορφώνεται στα  22,83€ μέχρι της ηλικίας των 25 ετών.