ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων


Χρόνος έκδοσης φορολογικών στοιχείων - είδος παραστατικών

Ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων αξίας των τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, δε συνδέεται με το χρόνο έκδοσης των δελτίων αποστολής με τα οποία διακινήθηκαν υλικά προς το έργο, αλλά με την ολοκλήρωση, παράδοση ή επιμέτρηση του έργου και συγκεκριμένα εκδίδεται: Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3 , 12 , 13 και 19 του Κ.Β.Σ. προκύπτουν τα εξής:

α. Απόδειξη σε εκτέλεση τεχνικού έργου ή εγκατάστασης
  
    Κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και πάντως πριν από το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί.


β. Τιμολόγιο τεχνικών έργων

Για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα :

  •     Σε ένα μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και εντός της ίδιας φορολογικής περιόδου (Φ.Π.Α.) που έγινε η επιμέτρηση.
  •     Αν δεν έχει γίνει επιμέτρηση, κατά την παράδοση του έργου, άρθρο 12 § 15.
  •     Εάν δεν παραδοθεί το έργο μέχρι το τέλος της χρήσης, τιμολογείται το τμήμα του έργου που έχει εκτελεστεί.


Για τα δημόσια τεχνικά έργα:

    Εκδίδεται τιμολόγιο για τα πιστοποιούμενα εργολαβικά ανταλλάγματα, εντός της χρήσης. Το τιμολόγιο αυτό εκδίδεται στο χρόνο της πιστοποίησης και μέχρι το τέλος της χρήσης.

  •      Όταν εκτελείται ένα νέο τεχνικό έργο με υλικά του εργολάβου, πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης ή Α.Λ.Π., γιατί πρόκειται για παραγωγή και πώληση αγαθού (τεχνικού έργου).
  •      Όταν εκτελείται ένα τεχνικό έργο με υλικά του κύριου του έργου, δηλαδή του ιδιοκτήτη, εκδίδεται τιμολόγιο ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών, γιατί πρόκειται για προσφορά υπηρεσιών κατασκευής τεχνικού έργου.
  •      Όταν γίνονται επισκευές, συντηρήσεις ή βελτιώσεις τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, λαμβάνει χώρα παροχή υπηρεσιών, εφόσον χρησιμοποιούνται υλικά του εργολάβου και η αξία τους δεν υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής αμοιβής, οπότε εκδίδονται τιμολόγια ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.


Επίσης, επειδή δημιουργείται πρόβλημα και με το δεδομένο ότι τα δελτία αποστολής άλλοτε απευθύνονται (σωστά) προς το εργοτάξιο (για τον κατασκευαστή του έργου), άλλοτε προς τον κύριο του έργου, άλλοτε τα υλικά φθάνουν στο χώρο του έργου από τους προμηθευτές κατ' εντολή των εργολάβων και θεωρητικά όταν δεν έχουν παραδοθεί δελτία Αποστολής στον κύριο του έργου θα έπρεπε να εκδοθεί Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής , διευκρινίζεται ότι αρκεί η έκδοση Τιμολογίου και μόνο, χωρίς δηλαδή να απαιτείται να εκδοθεί συγχρόνως και Δ.Α. ή συνενωμένο Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής.

Ακόμα επειδή δημιουργούνται προβλήματα, πότε είναι θεωρημένο και πότε αθεώρητο, αναφέρεται ότι δεν απαγορεύεται η χρήση του ίδιου στελέχους με τον τίτλο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, το οποίο εφόσον είναι θεωρημένο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις περιπτώσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων (με ή χωρίς υλικά του εργολάβου). Ως τεχνικά έργα ή εγκαταστάσεις για το χρόνο έκδοσης των Τιμολογίων τεχνικών έργων, θεωρούνται οι: Εργασίες κατασκευής σκυροδέματος (μπετόν αρμέ), δόμησης, υδραυλικές εγκαταστάσεις κ.λπ.

Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων


Υποβολή φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, οι επιτηδευματίες ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν ή την τυχόν απαλλαγή τους, υποχρεώνονται να υποβάλλουν μέχρι την τριακοστή (30 η ) Σεπτεμβρίου κάθε έτους τα στοιχεία που εξέδωσαν ή έλαβαν για επαγγελματικές συναλλαγές πάνω από 300 Ευρώ που πραγματοποίησαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος,

Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω διαδικτύου ( Internet ). Οι καταστάσεις μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σ' αυτά σε χειρόγραφη - έντυπη ή ηλεκτρομαγνητική μορφή. Στην περίπτωση της χειρόγραφης - έντυπης μορφής, ο συνολικός αριθμός εγγραφών (πελατών και προμηθευτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις δέκα (10) καταχωρήσεις. Το ίδιο ισχύει και για τις καταστάσεις Πιστωτικών Υπολοίπων. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο, το οποίο υποβάλλεται μέσω διαδικτύου ( Internet ). Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά τις καταστάσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε ηλεκτρομαγνητική μορφή στα ως άνω ΚΕΠ. Οι εκπρόθεσμες καταστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με ηλεκτρομαγνητικό μέσο (δισκέτα).

Υποβολή Ισοζυγίων

Οι επιτηδευματίες που τηρούν Βιβλία τρίτης κατηγορίας υποβάλλουν μέχρι την τελευταία ημέρα του ενάτου (9ου) μήνα, από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου , στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων. Το ισοζύγιο αυτό υποβάλλεται υποχρεωτικά σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα από του υπόχρεους που τηρούν μηχανογραφικά τα βιβλία τους.

Διαδικασία θεώρησης βιβλίων και στοιχείων

Πρώτη θεώρηση μετά την έναρξη

Δικαιολογητικά

    α) Ταυτότητα του επιτηδευματία ή του νόμιμου εκπροσώπου, για εξακρίβωση στοιχείων.

    β) Βεβαίωση εγγραφής σε ασφαλιστικό Ταμείο (ΟΑΕΕ).

    γ) Βεβαίωση εγγραφής σε επιμελητήριο (άρθρο 4 παρ.1 του ν.2081/92).

    δ) Βεβαίωση του αρμόδιου φορέα ασφάλισης προσωπικού (ΙΚΑ.) όταν απασχολείται προσωπικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν απασχολείται προσωπικό.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις έχουν ισχύ δωδεκάμηνο διάστημα.

    ε) Επιπλέον για τη θεώρηση στοιχείων ερευνάται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν οφείλονται χρέη απαιτητά και ληξιπρόθεσμα από:

    - φόρους (από την επαγγελματική του δραστηριότητα), τέλη, εισφορές
    - δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου και πρόστιμα Κ.Β.Σ.,
    - εφόσον ασκείται προηγούμενα ατομικά κάποιο επιτήδευμα, καθώς και βεβαίωση ότι έχουν υποβληθεί δηλώσεις Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ, μερισμάτων κ.λπ. για τις δραστηριότητες αυτές.

    Επί ομορρύθμων, ετερορρύθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, κοινοπραξιών κοινωνιών και αστικών εταιρειών, βεβαίωση εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των μελών τους.

    στ) Τα φορολογικά στοιχεία επί ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων, ΕΠΕ ή Κοινοπραξιών προσκομίζονται και παραλαμβάνονται από τον ίδιο τον επιτηδευματία ή από το διαχειριστή νομικού προσώπου ή τέλος από τον πληρεξούσιο, βάσει σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Επόμενες θεωρήσεις

Δικαιολογητικά

    α) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ασφαλιστικό ταμείο ΟΑΕΕ

    β) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο ασφαλιστικό ταμείο ΙΚΑ όταν απασχολείται προσωπικό.

    γ) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο οικείο επιμελητήριο.

    Σημείωση: Οι ανωτέρω βεβαιώσεις έχουν ισχύ δωδεκάμηνο διάστημα.

    δ) Τα δικαιολογητικά της ανωτέρω περίπτωσης ε'πλην της φορολογικής ενημερότητας των μελών.

    ε) Όταν προσκομίζονται τα βιβλία και στοιχεία για θεώρηση από τρίτο πρόσωπο πρέπει στο ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΩΡΗΣΗΣ να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του τρίτου εξουσιοδοτούμενου ή πληρεξουσίου προσώπου και αφού υπογραφεί από τον επιτηδευματία τίθεται η σφραγίδα της επιχείρησης.

Διευκρινίσεις περί θεώρησης βιβλίων και στοιχείων

Δεν απαιτείται η θεώρηση νέων βιβλίων και στοιχείων και τίθενται μόνο τα νέα στοιχεία του επιτηδευματία με σφραγίδα στις εξής περιπτώσεις:

    Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε. και αντίστροφα με τροποποίηση του καταστατικού, μετατροπή Α.Ε. σε ΕΠΕ και αντίστροφα με βάση τις διατάξεις του ν. 2190/1920, καθώς και επί μετατροπής προσωπικών εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε.) σε Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/20 (Σχετ. εγκύκλιος ΠΟΛ. 1255/00)
    Αλλαγή επωνυμίας.
    Αλλαγή διεύθυνσης οποιασδήποτε επαγγελματικής εγκατάστασης ή της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.


Ακύρωση στοιχείων επί παύσης εργασιών ή αδράνειας

    Για τα βιβλία δεν υπάρχει υποχρέωση ακύρωσής τους με την διακοπή εργασιών ή λόγω αδράνειας.
    Αντίθετα στην περίπτωση οριστικής παύσης προσκομίζονται τα φορολογικά στοιχεία που έχουν θεωρηθεί και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί (εκδοθεί) για ακύρωση.
    Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση αδράνειας που διαρκεί περισσότερο από ένα χρόνο.