ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Αντιστοίχιση Αδειών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

 

Σας ενημερώνουμε πως δόθηκε νέα παράταση για την αντικατάσταση των αδειών και αναγγελιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος 112/2012 (Α'197). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο Νόμο υπ' αριθμόν 4485 ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017 άρθρο 105 §2 το εξής:

«2. Η παρ. 1 του άρθρου 112 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την αντικατάσταση των αδειών και αναγγελιών που προβλέπονται στα άρθρα 9 του π.δ. 112/2012 (Α΄ 197), 10 του π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), 9 του π.δ. 114/2012 (Α΄ 199), 13 και 21 του π.δ. 115/2012 (Α΄ 200) και 9 του π.δ. 1/2013 (Α΄ 3) ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η 31η Δεκεμβρίου 2018.».

Όπως σημειώνεται, λοιπόν, και στο ανωτέρο κείμενο η νέα καταληκτική προθεσμία αντιστοίχισης των αδειών ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2018.


Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνδέσμου.

Πηγή: http://bit.ly/2vDzAcd