ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΚΕ

Δείτε όλα τα Νέα

Γενική Εκλογική & Απολογιστική Γενική Συνέλευση Σ.Ε.Υ.Θ..

       Ετήσια Εκλογική & Απολογιστική Γενική Συνέλευση, Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης, η οποία ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα έναρξης 18:00, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης στον 4ο όροφο, και ποιο συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων «Παναγιώτης Παπαδόπουλος».

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1. Εκλογή Προεδρείου εκλογικής & απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 13§6 του Καταστατικού.
2. Έγκριση εγγραφών – διαγραφών Μελών.
3. Διοικητικός Απολογισμός 01/01/2020 – 30/09/2021.
4. Οικονομικός Απολογισμός 01/01/2020 – 30/09/2021.
5. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2021.
7. Ερωτήσεις / τοποθετήσεις μελών.
8. Έγκριση διοικητικού & οικονομικού απολογισμού 01/01/2020 – 30/09/2021, και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2021
9. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

       

      Η συμμετοχή όλων των μελών στην ετήσια γενική μας συνέλευση, είναι υποχρεωτική, η πορεία του συνδέσμου μας αφορά όλους και είναι κοινή για όλους. Όλοι μαζί σαν μια γροθιά πάμε τον σύνδεσμος μας και το επάγγελμα μας ένα βήμα μπροστά.

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ Υ.Δ.Κ.E.

Σας ενημερώνουμε πως η παλιά υπεύθυνη δήλωση έχει καταργηθεί (βλ. παρακάτω Νομοθεσία), και για τις νέες Συνδέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα Μπλοκ υπεύθυνης δήλωσης που φέρουν αύξοντα αριθμό και είναι προσωπικά χρεωμένα στον καθένα. Το νέο αυτό μπλοκ μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα γραφεία του Συνδέσμου μας.

 

Ν.4712/2020 , Άρθρο 34

1. «Η  παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Π. Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α  τροποποιήθηκε και πλέον ορίζεται ότι «4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας»

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης(ΥΔΚΕ) ΣΕ  ΟΛΕΣ   ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, προκειμένου  να συνδέονται με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας  όλες οι εκτελεσθείσες  εγκαταστάσεις(θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης{βιολογικοί καθαρισμοί}, πυροσβεστικών συστημάτων, κλιματισμού, γεωθερμίας, ηλιοθερμίας, αεριών καυσίμων..) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και  στο Π.Δ. 112/2012 ΦΕΚ 197Α ΆΡΘΡΟ 2.  

Επισημάνσεις διαδικασίας και διαδρομής της ΥΔΚΕ ανά βήμα :

 1. H ΥΔΚΕ εκδίδεται από την κλαδική Ομοσπονδία και διανείμετε αποκλειστικά σε    συνδέσμους – σωματεία υδραυλικών σε όλη τη χώρα.
 2. Κάθε  έντυπο  ΥΔΚΕ,  εμπεριέχει μοναδικό αύξοντα αριθμό για λόγους διαφάνειας και δημόσιας ασφάλειας – προστασίας των  καταναλωτών.
 3. Το έντυπο ΥΔΚΕ,  με μοναδικό αύξοντα αριθμό   παρέχεται από τα σωματεία υδραυλικών όλης της χώρας σε φυσικά πρόσωπα αδειούχους υδραυλικούς.
 4. Η ΥΔΚΕ μετά την αποπεράτωση μιας  εγκατάστασης συμπληρώνεται, υπογράφεται και παραδίδεται στα κατά τόπους σωματεία που καλύπτουν τον κλάδο από τα φυσικά πρόσωπα αδειούχους αρχιτεχνίτες ή εργοδηγούς υδραυλικούς. Τα σωματεία καταχωρούν τις ΥΔΚΕ σύμφωνα και με τον μοναδικό αύξοντα αριθμό που αναφέρεται σε αυτές. 
 5. Η ΥΔΚΕ στη συνέχεια εισάγεται  στο φάκελο προς  κατάθεση  σε αρμόδια αρχή προκειμένου η εγκατάσταση να συνδεθεί με ασφάλεια με τα δίκτυα.

Οι Θερμοϋδραυλικές εργασίες και εργασίες αεριών καυσίμων ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα και δεν πρέπει από εδώ και εφεξής  να διανέμονται έντυπα ΥΔΚΕ χωρίς αύξοντα αριθμό. Ως εκ τούτων,  οι αδειούχοι υδραυλικοί πρέπει να απευθύνονται στο οικείο επαγγελματικό σωματείο τους για την προμήθεια εντύπων ΥΔΚΕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης Εργασίας Αρχιτεχνίτη / Εργοδηγού Υδραυλικού

      Σας ενημερώνουμε πως η παλιά Υπεύθυνη Δήλωση έχει καταργηθεί (βλ. παρακάτω Νομοθεσία), και πλέον για τις νέες Συνδέσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ τα Μπλοκ Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.), που φέρουν αύξοντα αριθμό και είναι προσωπικά χρεωμένα στον καθένα.

      Το νέο αυτό μπλοκ μπορείτε να το προμηθευτείτε αποκλειστικά, από τα γραφεία του Συνδέσμου μας.

 

Ν. 4712/2020, Άρθρο 34.

       1.«Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 112/2012 Φ.Ε.Κ. 197Α  τροποποιήθηκε και πλέον ορίζεται ότι «4. Μετά από την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο Παράρτημα Β. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρεωτική για τη σύνδεση της εκτελεσθείσας εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας».

 

        Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.) ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΙΝΑΙ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ, προκειμένου να συνδέονται με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας, όλες οι εκτελεσθείσες εγκαταστάσεις (θέρμανσης, ύδρευσης, αποχέτευσης {βιολογικοί καθαρισμοί}, πυροσβεστικών συστημάτων, κλιματισμού, γεωθερμίας, ηλιοθερμίας, αεριών καυσίμων) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και στο Π.Δ. 112/2012 Φ.Ε.Κ. 197Α ΆΡΘΡΟ 2.  

Επισημάνσεις διαδικασίας και διαδρομής της Υ.Δ.Κ.Ε. ανά βήμα :

 1. H Υ.Δ.Κ.Ε. εκδίδεται από την κλαδική Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδος Ο.Β.Υ.Ε., και διανείμετε αποκλειστικά σε συνδέσμους – σωματεία υδραυλικών σε όλη τη χώρα.
 2. Κάθε έντυπο Υ.Δ.Κ.Ε., εμπεριέχει μοναδικό αύξοντα αριθμό για λόγους διαφάνειας - δημόσιας ασφάλειας και κυρίως προστασίας των καταναλωτών.
 3. Το έντυπο Υ.Δ.Κ.Ε., με μοναδικό αύξοντα αριθμό παρέχεται από τα σωματεία υδραυλικών όλης της χώρας σε φυσικά πρόσωπα αδειούχους υδραυλικούς.
 4. Η Υ.Δ.Κ.Ε. μετά την αποπεράτωση μιας εγκατάστασης συμπληρώνεται, υπογράφεται και παραδίδεται στα κατά τόπους σωματεία που καλύπτουν τον κλάδο από τα φυσικά πρόσωπα αδειούχους αρχιτεχνίτες ή εργοδηγούς υδραυλικούς. Τα σωματεία καταχωρούν τις Υ.Δ.Κ.Ε. σύμφωνα και με τον μοναδικό αύξοντα αριθμό που αναφέρεται σε αυτές.
 5. Η Υ.Δ.Κ.Ε.στη συνέχεια εισάγεται στο φάκελο προς κατάθεση σε αρμόδια αρχή προκειμένου η εγκατάσταση να συνδεθεί με ασφάλεια με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

       Οι Θερμοϋδραυλικές εργασίες και εργασίες αεριών καυσίμων ενέχουν υψηλή επικινδυνότητα, και δεν πρέπει από εδώ και εφεξής, να διανέμονται έντυπα Υ.Δ.Κ.Ε. χωρίς αύξοντα αριθμό. Ο κάτοχος του εκάστοτε μπλοκ Υ.Δ.Κ.Ε., είναι ο ΜΟΝΟΣ υπεύθυνος για την ορθή και νόμιμη χρήση του, καθώς όπως ορίζει και το παραπάνω Φ.Ε.Κ., είναι ο αυτός ο οποίος παρέχει και την εγγύηση καλής εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται καθώς και ασφαλίζει το έργο του με Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης εφόσον υπάρχει ενεργό συμβόλαιο. 

      Ως εκ τούτων, οι αδειούχοι υδραυλικοί πρέπει να απευθύνονται, στο οικείο επαγγελματικό σωματείο τους για την προμήθεια εντύπων Υ.Δ.Κ.Ε..

Εμπιστεύομαι τους Αδειούχους με Πιστοποίηση!!!


Ετήσια Γενική Συνέλευση

 Ετήσια Γενική Συνέλευση συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης ορίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 03 Απριλίου και ώρα 18:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων στον 4ο όροφο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

 ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 1. Εκλογή προεδρείου γενικής συνέλευσης σύμφωνα με το Άρθρο 13§6 του Καταστατικού.
 2. Έγκριση εγγραφών – διαγραφών Μελών.
 3. Διοικητικός απολογισμός 01/01/2018 – 31/12/2018.
 4. Οικονομικός απολογισμός 01/01/2018 – 31/12/2018.
 5. Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.
 6. Οικονομικός προϋπολογισμός 2019.
 7. Ερωτήσεις  / τοποθετήσεις μελών.
 8. Έγκριση διοικητικού & οικονομικού απολογισμού 01/01/2018 – 31/12/2018 και έγκριση οικονομικού προϋπολογισμού 2019.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

17:30 – 18:00 Προσέλευση μελών.

18:00 – 18:10 Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

18:10 – 18:15 Έγκριση εγγραφών – διαγραφών Μελών.

18:15 – 18:25 Διοικητικός απολογισμός, ομιλία του Γενικού Γραμματέα κ. Καράμπελα Παναγιώτη.

18:25 – 18:35 Ομιλία Πρόεδρου κ. Τσαπαδά Φώτη.

18:35 – 18:50 Χαιρετισμοί προσκεκλημένων.

18:50 – 19:00 Οικονομικός απολογισμός & προϋπολογισμός, ομιλία Ταμία κ. Κωνσταντινίδη Ηλία.

19:00 – 19:05 Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.

19:05 – 19:20 Διευκρινιστικές ερωτήσεις.

19:20 – 19:40 Τοποθετήσεις μελών συνδέσμου.

19:40 – 19:50 Ψηφοφορίες :

α. Διοικητικού απολογισμού.

β. Οικονομικού απολογισμού.

γ. Οικονομικού προϋπολογισμού.

19:50 – 20:00 Επίλογος Προέδρου κ. Τσαπαδά Φώτη, κλείσιμο εργασιών Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

  


Γιορτή των Υδραυλικών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

  Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί την Παρασκευή 13 Απριλίου και ώρα 08.30 π.μ. στον Ιερό Ναό της Αγία Βαρβάρας στην Άνω Τούμπα για να γιορτάσουμε μαζί την Αγία Ζωοδόχος Πηγή.

  Μετά την εκκλησία ο Σύνδεσμος θα προσφέρει καφέ και αναψυκτικό απέναντι ακριβώς από την Εκκλησία στο αναψυκτήριο.

Ζωοδόχος Πηγή

 Εικόνα Ζωοδόχου Πηγής

  Γιορτάζετε την ημέρα της Πηγής Ζωής που είναι η Κρήνη της Αιώνιας Ζωής. Είναι μετεβλητή γιορτή και εορτάζεται 5 ημέρες μετά το Πάσχα.  Ο όρος Ζωοδόχος αποδόθηκε στην Θεοτόκο χαρακτηρίζοντας Την ως την δεξαμενή που κατέχει μέσα Της την ίδια την ζωή, τον Ιησού Χριστό που συνάμα αναβλύζει από την πηγή της το ύδωρ της αθανασίας και της ζωής.

  Η Θεοτόκος Μαρία, ο  πόκος ο ένδροσος, μας δώρισε πηγή των θαυμάτων, ο ποταμός των ιαμάτων, η άβυσσος των χαρίτων, η πηγή της ζωής, η βρύση των ιαμάτων, η νέα κολυμβήθρα του Σιλωάμ.

  Η θαυματουργική χάρη Της σκεπάζει τον πιστό λαό ο οποίος με την σειρά του στο πρόσωπό Της βλέπει την μητέρα όλων μας, την μεσίτρια και προστάτιδα του. Για τον λόγο αυτό Την εξυμνεί και Την σέβεται αφιερώνοντάς Την Ιερά Θυσιαστήρια, Ιερές ακολουθίες Ιερές εικόνες, προσωνύμια και άσματα.   


 

Πρόσκληση στη συνεστίαση του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια ενίσχυσης των δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα και με γνώμονα τη σύσφιξη των σχέσεων των συναδέλφων, διοργανώνει μετά από διάλειμμα ολίγων χρόνων, συνεστίαση με σκοπό να διασκεδάσουμε, να κόψουμε την πίτα του νέου έτους και παράλληλα να πραγματοποιήσουμε την καθιερωμένη βράβευση των αριστούχων μαθητών, παιδιά συναδέλφων μας!
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα υπάρχει λαχειοφόρος αγορά με πάρα πολλά και πλούσια δώρα!!! 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Κυριακής 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα έναρξης 14:00, στην αίθουσα Ίριδα του Χωριού της Ειρήνης (περιοχή Καρδίας), ώρα προσέλευσης 13:00. 
Για όλους τους συναδέλφους που θα έχουν μικρά παιδιά μαζί τους, υπάρχει ξεχωριστός χώρος για τα παιδιά με προστασία.

Για κρατήσεις προσκλήσεων επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Συνδέσμου στα τηλέφωνα: 2310 213.558/ 6930792437.

Οδηγίες για το πώς θα έρθετε στον χορώ μας θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://bit.ly/2DzpRLG

 


 

Ευχές και πρόσκληση στη συνεστίαση του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης σας εύχονται το 2018 να είναι μία καλή και δημιουργική χρονιά γεμάτη υγεία και λιγότερα βάρη! Με καλύτερες προοπτικές για τη χώρα, την κοινωνία και τους Συναδέλφους μας!

Στα πλαίσια του εορτασμού της νέας χρονιάς, ο Σύνδεσμος σας προσκαλεί στη συνεστίαση που θα πραγματοποιήσει προς τιμήν των μαθητών που θα βραβευθούν και φέτος καθώς και για την κοπή της βασιλόπιτας, την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 στο χωριό της Ειρήνης!

Τις επόμενες ημέρες θα ενημερωθείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συνεστίαση.

Ευτυχισμένο το νέο έτος!

 


Πρόσκληση σε εκδήλωση από την Calda Energy

 

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών ν. Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια ενημέρωσης των μελών του, σας προσκαλεί στην εκδήλωση της εταιρίας Calda Energy με θέμα: 

 «Οι αντλίες θερμότητας και οι εφαρμογές της στον οικιακό τομέα»


Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017  και ώρα 16:00 στο ξενοδοχείο Porto Palace. 

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνδέσμου ή δηλώστε συμμετοχή ακολουθώντας τον εξής σύνδεσμο: 

https://www.calda.gr/presentation/form

 


 

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο REHAU

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Θερμοϋδραυλικών Ν. Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης και της συνεχούς εκπαίδευσης των μελών του επάνω στα νέα προϊόντα και στις νέες τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας, θα πραγματοποίηση εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνεργασία με την εταιρεία REHAU Ε.Π.Ε. στα πλαίσια της REHAU ACADEMY, την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:30 στα γραφεία του Συνδέσμου μας με θέμα : «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ».  

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Συνδέσμου για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας. 


 


Γεν. Συνέλευση Συνδέσμου & Κοπή Πίτας 2017

       

    Την Κυριακή 2 Απριλίου στις 11:00 π.μ. στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης στον 4ο όροφο (Αριστοτέλους 27), πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας όπου παρουσιάστηκε η πλούσια δραστηριότητα του Συνδέσμου μας καθώς επίσης τα Οικονομικά Αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Παράλληλα πραγματοποιήθηκε και ουσιαστική ενημέρωση για τη νέα Υπεύθυνη Δήλωση Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.), για τα Πιστοποιητικά Επανελέγχου Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου (Π,Ε,Σ,Σ,Α,).

         Η ενημέρωση ήταν σημαντική διότι υπάρχει κίνδυνος να μη μας θεωρηθούν οι άδειές μας την επόμενη φορά. Ακόμη πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση για τους ελέγχους που γίνονται από μεικτά κλιμάκια προκειμένου να προστατευθούμε από τυχόν πρόστιμα.

Στο τέλος της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε και η Κοπή της Βασιλόπιτας μας, παρουσία πολλών συναδέλφων. Όλοι μαζί μπορούμε !!!

Γενική Συνέλευση & Κοπή Βασιλόπιτας 2017

Για δείτε φωτογραφίες από την Γενική Συνέλευση πατήστε επάνω στην Φωτογραφία.


ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ INTERPLAST Α.Ε.

Σωλήνα AquaPlus Prins

           Η εταιρεία Interplast Α.Ε. σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο, μας προσκαλεί να επισκεφτούμε τις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Βι.Πε. Κομοτηνής το Σαββάτο 20 Νοεμβρίου 2016 έτσι ώστε να μας ενημερώσει για τα Νέα Προϊόντα  μια παγκόσμια πατέντα και μια από τις… 14 καινοτομίες της εταιρίας.  Πρόκειται για σωλήνες & εξαρτήματα που είναι μονωμένα εξωτερικά με ομοιόμορφη μόνωση από σταθερή πολυουρεθάνη. Το εξωτερικό περίβλημα είναι  σωλήνας PVC υψηλής ποιότητας, λευκού χρώματος με σταθεροποίηση για την ηλιακή ακτινοβολία και ελεύθερου μολύβδου. Το τελευταίο κατόρθωμα της  εταιρίας είναι η δημιουργία του σωλήνα «Aqua Plus prins».

       Το Σάββατο 20 Νοεμβρίου 06:30 π.μ. θα συναντηθούμε μπροστά στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης από όπου εκεί θα ξεκινήσει η  αποστολή με Λεωφορείο.

      Παρακαλούμε δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στην γραμματεία του Συνδέσμου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τις θέσης.

 


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου στην ετήσια Γενική Συνέλευση, που θα γίνει την Τετάρτη 13/04/2016 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 27, 4ος όροφος).

Τα θέματα της τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι :

1. Εκλογή τριμελούς προεδρείου.

2. Προγραμματισμός δράσης νέας περιόδου – Ομιλία Προέδρου κου Δημ. Βαργιάμη.

3. Χαιρετισμοί καλεσμένων.

4. Εγγραφές – Διαγραφές.

5. Διοικητικός Απολογισμός από 01/04/2015 έως 31/12/2015. Εισήγηση Γεν. Γραμματέα.

 6. Οικονομικός Απολογισμός από 01/04/2015 έως 31/12/2015. Εισήγηση Ταμία.

7.   Έκθεση ελεγκτικής επιτροπής.

8. Ερωτήσεις – Τοποθετήσεις μελών.

9.   Κλείσιμο εργασιών Γ.Σ. από τον Πρόεδρο.

10. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού.

11. Απαλλαγή του Δ.Σ. της προηγούμενης χρήσης.

 

Για την απαρτία χρειάζεται η παρουσία των ½ οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

 

Υπάρχει χώρος στάθμευσης πίσω από το Β.Ε.Θ..

 

Για να δείτε την ανακοίνωση της Γ.Σ. πατήστε εδώ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η Γ.Σ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4/2016

 


ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 29/05/2016 

 

Καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου μας, την ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΙΟΥ 2016, από τις 09:00π.μ. έως τις 12:00π.μ., στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργανώνει ο Σύνδεσμος μας μαζί με το Τ.Α.Σ.Ε.Υ.Θ., στα Εξωτερικά Ιατρεία του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Συνδέσμου μας. 

Αφιέρωσε 5΄ Λεπτά από την ΖΩΗ σου για να σώσεις μια ΖΩΗ.


ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΥΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ( 29/3/2016)


Μέχρι την Τετάρτη 23 Μαρτίου, μπορείτε να φέρνετε στα γραφεία μας( Ολύμπου 115, 1ος όροφος), τα παρακάτω είδη για τους πρόσφυγες.

1. ΤΡΟΦΙΜΑ: παστεριωμένο γάλα μακράς διαρκείας σε χάρτινη συσκευασία ( όχι εβαπορέ) ,βρεφικά γάλατα σε σκόνη,φρηγανιές, μπισκότα, μέλι και μαρμελάδες (σε ατομικές μερίδες), τσάι σε φακελλάκια.

2. ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: μωρομάντηλα, πάνες, σαμποάν,υγρό σαπούνι, οδοντόκρεμες, οδοντόβουρτσες, σερβιέτες.

3. ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ: πλαστικά ποτήρια, πιάτα,πηρούνια και θερμικά ποτήρια.

 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ WILO ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΡ

ΣΤΙΣ 8-9/4/2016 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ WILO ΚΑΙ ΧΑΛΚΟΡ.

ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ


 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ


Μπορείτε να καλείτε στο 2310 388196, η απευθείας στο 100, για καταγγελία εργασίας μή αδειούχων υδραυλικών. Δίνεται εντολή και αμέσως φεύγει περιπολικό από το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, για να ελέγξει αν αυτοί που εργάζονται είναι αδειούχοι ή όχι. 


 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ.ΜΕ ΧΟΡΗΓΟ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ARISTON,

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΑΦΙΛΟΚΕΡΔΩΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. ΤΣΙΚΡΙΚΕΣ, Ο ΤΑΜΙΑΣ Φ. ΤΣΑΠΑΔΑΣ ΚΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ. ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Χ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Π. ΑΘΙΑΝΑ.


 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο Σύνεσμός μας στα πλαίσια της εξωστρέφειας, προσφέρει και κοινωνικό έργο και εκφράζεται έμπρακτα με τις παρακάτω δράσεις:

Εργασίες ανακαίνισης και κατασκευή μπάνιων και κουζίνας στο Πολυιατρείο που δημιουργείται από τους Γιατρούς του Κόσμου και εθελοντικές εργασίες στο Χαμόγελο του Παιδιού.

Στις παραπάνω εργασίες πρόσφεραν εθελοντική εργασία οι εξής συνάδελφοι: ο αντιπρόεδρος Γ.Τσικρικές, ο ταμίας Φ.Τσαπαδάς και ο σύμβουλος Χ.Καραγιάννης

Ανακοινώσεις - Δραστηριότητες